Chương trình đào tạo cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy

Tên chương trình: ĐIỀU DƯỠNG Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: ĐIỀU DƯỠNG Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2017/QĐ -CĐDHN

ngày 25 /02 /2017 của  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội)

Tên ngành, nghề:  Điều dưỡng      

Mã ngành, nghề: 50720501

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

 Thời gian đào tạo: 2,5 năm

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1. Mục tiêu chung

Đào tạo người Điều dưỡng trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người Điều dưỡng thực hành nghề theo quy định của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp

 2.Mục tiêu cụ thể

 2.1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Hiểu được các kiến thức chuyên môn trong việc tiếp đón người bệnh, các thủ tục hành chính, nội quy của các cơ sở y tế;

+ Nắm vững kiến thức về các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người bệnh;

+ Hiểu rõ các kiến thức về chuyên môn về lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, sơ cứu và cấp cứu ban đầu;

+ Hiểu rõ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

+ Có kiến thức về các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;

+ Nắm vững các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể;

+ Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

- Kỹ năng:

+ Tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế;

+ Theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn - uống, trạng thái tâm - sinh lý của người bệnh. ... Theo dõi và báo cáo được những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc;

+ Nhận định được tình trạng người người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc;

+ Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh;

+ Thực hiện được các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh;

+ Phụ giúp được thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện được các thủ thuật chẩn đoán, điều trị;

+ Thực hiện được việc sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc được người bệnh hấp hối, giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng;

+ Hướng dẫn được cho người bệnh, người nhà bệnh nhân cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị;

+ Phổ biến được những kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân;

+ Tham gia hướng dẫn, huấn luyện được cho nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại đơn vị;

+ Thực hiện được các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;

+  Quản lý và bảo quản được các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;

+ Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện được quy trình điều dưỡng;

+ Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

+ Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

+ Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc;

+ Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3.  Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi học song chương trình cao đẳng Điều dưỡng, sinh viên có thể:

- Làm việc tại các khoa phòng của phòng khám bệnh tư nhân.

- Làm việc tại các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.

         - Được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.

         II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

1. Số lượng mô đun, môn học:  35

2. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2.965giờ

3. Khối lượng các môn học chung: 450 giờ

4. Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn nghề : 2.515 giờ

5. Khối lượng  lý thuyết: 955 giờ

6. Thực hành, thực tập :  1822 giờ,  Thi , kiểm tra :188 giờ

 (Thời gian học tập nói trên chưa bao gồm thời gian tự học)

7. Thời gian của khoá học :2,5 năm

III.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Mã MHMĐ

Tên môn học, mô đun

 

Thời gian đào tạo (giờ)

Số tín chỉ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

13

450

199

222

29

MH 01

Chính trị

2

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

2

30

22

6

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

75

36

36

3

MH 05

Tin học

2

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

3

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo  chuyên môn

71

2515

756

1600

159

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

33

890

415

423

52

MĐ 07

Xác suất,  Thống kê y học

2

45

15

28

2

MĐ 08

Sinh học và Di truyền

2

45

14

29

2

MH 09

Hóa học

2

30

28

0

2

MĐ 10

Giải phẫu- Sinh lý

3

140

58

72

10

MĐ 11

Hoá sinh

2

60

28

30

2

MĐ 12

Vi sinh vật - Ký sinh trùng

2

60

28

30

2

MĐ 13

Dược lý

2

60

28

30

2

MĐ 14

Điều dư­ỡng cơ sở I và II

4

165

42

110

13

MH 15

Sức khỏe - Môi trường và vệ sinh

2

30

28

0

2

MĐ 16

Dinh dư­ỡng - Tiết chế

2

60

28

30

2

MH 17

Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

2

30

28

0

2

 MH18

Pháp luật và Tổ chức Y tế

2

30

28

0

2

MĐ 19

Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người

2

50

20

28

2

MH 20

Y đức

2

30

28

0

2

MĐ 21

Y học cổ truyền

2

55

14

36

5

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn  

38

1625

341

1177

107

MĐ 22

Truyền thông giáo dục sức khỏe

2

60

28

30

2

MĐ 23

Quản lý điều dưỡng

2

60

28

30

2

MĐ 24

Thực tập điều dưỡng bệnh viện

3

120

0

110

10

MĐ 25

Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

2

45

15

28

2

MĐ 26

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa

3

165

43

110

12

MĐ 27

Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi

2

60

19

36

5

MĐ 28

Phục hồi chức năng

2

60

24

30

6

MĐ 29

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa

3

150

28

110

12

MĐ 30

Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

3

110

28

72

10

MĐ 31

Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình

3

110

28

72

10

MĐ 32

Chăm sóc bệnh  truyền nhiễm

3

125

43

72

10

MĐ 33

Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

3

125

43

72

10

MĐ 34

Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

2

115

14

95

6

MĐ 35

Thực tập tốt nghiệp

5

320

0

310

10

 

Tổng cộng

84

2965

955

1822

188

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

 

IV. Hướng dẫn thực hiện Chương trình

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

 

 

 

Viết

Không quá 120 phút

 

Kiến thức, kỹ năng  

- Lý thuyết  

 

 

 

 

- Thực hành  

 

 

* Mô đun tốt nghiệp

(tích hợp lý thuyết và thực hành)

 

Viết

Vấn đáp

 

 

 

Trắc nghiệm

Bài thi thực hành

 

Bài thi tích hợp lý thuyết với thực hành

 

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/ sinh viên)

 

Không quá 60 phút

Không quá 4 giờ

 

Không quá 8 giờ

2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể:

+ Trước khi đi thực tập tại tuyến y tế cơ sở sinh viên được thực hành trên mô hình tại các phòng tiền lâm sàng của nhà trường;

Toàn bộ nội dung thực tập cơ sở sinh viên được thực tập tại các trung tâm, bệnh viện tuyến cơ sở, bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương để học sinh được học tập và thực tế trên lâm sàng;

        - Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hóa, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ

3

Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

5

Tham quan, dã ngoại

Mỗi kỳ học 1 lần

Cơ sở đào tạo Cao Đẳng Dược tại Hà Nội tốt nhất ?

      Với mục tiêu và sứ mệnh của nhà trường " Kết nối giá trị của tri thức với sức khỏe cộng đồng" nhà trường đã tạo điều kiện cho các bạn học viên . Học phí và kinh phí đào tạo theo quy định của Bộ Giáo Dục, ngoài ra học viên theo học tại Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội còn nhận được rất nhiều quyền lợi :

  • Được hưởng học bổng và xét miễn giảm học phí theo quy định của Nhà trường.

  •  Được hỗ trợ vay vốn ngân hàng trong suốt quá trình học.

  •  Được hỗ trợ 70% học phí ngành độc hại theo quy định của Nhà nước.

  •  Được hỗ trợ học cùng lúc hai chuyên ngành Dược - Điều dưỡng hoặc Điều dưỡng - Dược và hoàn thành trong thời gian từ 2,5 - 3 năm.

  •  Đặc biệt sinh viên được giới thiệu việc làm thêm trong quá trình học và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

  •  Được miễn các môn đã học áp dụng với các học sinh đã học trường khác cùng chuyên ngành.

Thí sinh có nguyện vọng học vui lòng nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2017 về địa chỉ Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tại:

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội:  Số 10 - Ngõ 4 - Phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động

script type="text/javascript" src="/Scripts/jwplayer-7.9.3/jwplayer.js">